website-header-150y-thailand

Think Asia. Think DKSH.

เราช่วยให้บริษัทคู่ค้าบรรลุเป้าหมายในการขยายธุรกิจไป
ยังตลาดใหม่ และเติบโตในตลาดที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย

บริการด้านการขยายตลาด

ดีเคเอสเอช นำเสนอบริการแบบครบวงจรที่รวมไปถึงกระบวนการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต วางแผนการตลาด จัดจำหน่าย กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนให้บริการหลังการขาย